Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
_______________________________ANUNȚ_______________________________ privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de Director general al Societății pe acțiuni „SANFARM-PRIM”
Publicat la: 16.11.2022   

Anexa nr.1 la Procesul-verbal nr.2 din 16.11.2022

al ședinței Comisiei de selectare a candidaturii la funcția de

director general al  S.A. „SANFARM-PRIM”

    Comisia de selectare a candidaturii la funcția de Director general al S.A. ,,SANFARM-PRIM”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății aprobat prin Hotărârea Adunării generale a acționarilor din 23.07.2021 și altor acte normative, anunță despre prelungirea termenului/limită de depunere a dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. ,,SANFARM-PRIM”.

   Concursul pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM” (se anexează), aprobat de către Adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. „SANFARM-PRIM” din 29.07.2022.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web oficiale:

 https://app.gov.md/  și www.sanfarmprim.md.

       Perioada și termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs se stabilește data de 05 decembrie 2022 ora 16.30.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM”, vor fi depuse la sediul societății:  MD 2043, mun. Chișinău, str. Grenoble,149 A, etajul 2, biroul 205 la secretarul Comisiei de selectare.

Concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale,1.

Persoana de contact:  secretarul Comisiei de selectare, Bogatu Veronica; tel. mobil 068499980;  adresa electronică: jurist@sanfarmprim.md

 

Cerințe față de candidat:

La concursul pentru ocuparea postului vacant de Director general al „SANFARM-PRIM”S.A., se pot înscrie persoanele, care întrunesc cerințele prevăzute la pct.7 din Regulamentul de concurs, respectiv:

 1. este cetățean al RM;
 2. cunoaște limba română;
 3. deține studii superioare sau echivalentul lor în domeniul farmaceutic;
 4. are o vechime în muncă în domeniul farmaceutic de cel puțin 3 ani;
 5. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 6. are capacitate deplină de exercițiu;
 7. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională din cele utilizate de către ONU;
 8. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 9. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 10. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 11. nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

 

Persoanele interesate pot participa la concurs prin depunerea, în termenul stabilit, a cererii și dosarului de participare la concurs, care trebuie să conțină, cel puțin:

 1. scrisoarea de motivare,
 2. viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3. curriculum vitae (CV);
 4. copia de pe buletinul de identitate;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. copia de pe actele care atestă stagiul de muncă;
 7. referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 9. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere prin care se declară lipsa antecedentelor penale;
 10. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Director general al Societății, conform Anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „SANFARM-PRIM”; 
 11. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/ specialitate;
 12. confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 13. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plasarea CV pe paginile web ale Societății și Agenției Proprietății Publice.

 Notă: În corespundere cu pct. 9  din Regulamentul de concurs dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Societății până la data și ora stabilită în anunțul despre concurs. Secretarul Comisiei înregistrează dosarul candidaților și întocmește lista actelor prezentate, care va fi semnată de către candidat.

 

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

 

Examinarea candidaților se va efectua în 2 (două) etape:

Prima etapă: Preselecția candidaților, pe baza evaluării CV-ului și a documentelor din dosarul de aplicare care confirmă cele afirmate în CV, conform punctajului prevăzut în Anexa nr.1 la Regulamentul de concurs.

 

Candidații care obțin la etapa de preselecție media mai jos de 6 puncte sunt excluși de la participare în următoarea etapă a concursului.

 

A doua etapă: Interviul susținut în fața membrilor Comisiei de selectare.

În baza hotărârii Comisiei, candidații admiși sunt anunțați personal (prin poștă electronică/telefon) despre ora, data și locul desfășurării interviului.

 

Desfășurarea interviului se înregistrează audio și/sau video, după caz, de către secretarul Comisiei.

 

*Notă: Se recomandă candidaților să consulte foarte atent Regulamentul de concurs. De asemenea candidații vor ține cont și de Bibliografia concursului, care  este prezentată în Anexa nr.5 la Regulamentul de concurs.

 Anexe: Regulamentul de concurs.

Documente ataşate
anuntprelungire_concurs_16_11_2022_pr_verbal_nr_2_din_16_11_2022_3156914.pdf
pdf, 394 KB


Altele din Noutăţi şi evenimente
Publicat la: 25.06.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 21.06.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 14.06.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.02.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.02.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 16.02.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 13.02.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.02.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.02.2024   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 22.12.2023   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 29.11.2023   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 17.05.2023   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 16.03.2023   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 23.02.2023   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 10.02.2023   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.12.2022   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 11.11.2022   
SANFARM-PRIM”S.A. dă în locaţiune spaţii pentru - oficii de la 18,5m²-40m² - depozit de la 100m²-1000 m², Chiria se stabilește în conformitate cu Legea bugetului de stat Persoanele interesate pot contacta la numerele de telefon: fix:72-72-41; mob. 069109522, persoana de contact Valentina Munteanu; fix: 22-56-13; mob. 069061257, persoana de contact Dumitru Gribencea Citeşte mai mult...
Publicat la: 07.11.2022   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 25.10.2022   
Citeşte mai mult...
Publicat la: 01.07.2022   
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 26
Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente


© 2024 Sanfarm-Prim S.A - depozit farmaceutic
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS
Ultima actualizare a site-ului: 20.05.2012
Total vizitatori unici: 26219   Total ieri: 120   Total azi: 18